ترويج اباحه‌گري و نمادهاي يك فرقه منحرف جنسي در نمايش تئاترشهر
farsnews
09-Jan-2011

در يكي از بخش‌هاي اين تئاتر شخصيت زن نمايش توسط زنجيري از سوي معشوقه خود
كشيده مي‌شود كه اين تصوير نماد فرقه انحرافي بردگي جنسي است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark