وحشت از مردم و انتخابات شناسنامه کودتای 22 خرداد است
peiknet
08-Jan-2011

اینها دین را ابزار کار خودشان کرده اند. براساس کدام فقه ممکن است بتوان چنین فجایعی را ایجاد کرد؟

جنبش سبز سرکوب نشده بلکه گسترده و عمیق تر هم شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark