ادعای ضدایرانی یک روزنامه افغانستان
tabnak
08-Jan-2011

برخی فرماندهان طالبان از ایران پول دریافت کرده و در ایران دفترچه بانکی دارند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark