فساد در سیستم بانکی در حال نهادینه شدن است
tabnak
08-Jan-2011

قانون در اینگونه موارد واضح و شفاف است اما در امر اجرا مسئولین اجرایی باید جلوی انحراف را بگیرند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark