پاسخ مراجع تقلید درباره خبر دادن از آینده
tabnak
08-Jan-2011

مسأله را خبرنگار خبرگزاری برنا از مراجع عظام تقلید سؤال کرده که می توانید سؤال و جواب را در ادامه بخوانید.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark