رزمايش مشترك سپاه با كشورهاي حاشيه خليج فارس
kayhannews.ir
08-Jan-2011

جمهوري اسلامي ايران در طول 31سال گذشته تاكنون نه تنها برهم زننده توازن و وحدت منطقه نبوده بلكه به دليل تلاش براي ايجاد وحدت بين ملتهاي اسلامي همواره مورد حمله دشمنان قرار گرفته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark