پسر دومی ها!
peiknet
08-Jan-2011

در
میان طرح ها و کاریکاتورهائی که این روزها و در
ارتباط با خودکشی علیرضاپهلوی پسر دوم محمدرضا شاه
تحت تاثیر افسردگی انتشار یافته، این یکی از همه
مرتبط تر با اوضاع امروز ایران است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark