سخنان ضد ایرانی سفیر عربستان در مصر
tabnak
08-Jan-2011

تروریسم و خطر ایران از مهمترین تهدیدها و چالش هایی هستند که منطقه عربی با آن مواجه است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark