˝دارا و سارا˝ در دست کودکان غزه
tabnak
07-Jan-2011

بر اساس این گزارش، اقدامات کاروان آسیایی شکست حصر غزه در حالی وارد
فلسطین شده است که مصر از ورود هیات ایرانی و اردنی به غزه جلوگیری کرده
بود

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark