پاسخی به بی قانونی پسران امیر قطر+تصاویر
tabnak
07-Jan-2011

عادت شاهزاده های عرب است که دوست دارند خودروی خود را هر جا که رسیدند
پارک کنند و چون در کشور خودشان، همه دست به سینه آنها هستند فکر می کنند
در بقیه کشورهای جهان هم چنین است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark