محرومیت شیعیان عربستان از قبرستان
abna.ir / رسول جعفریان
07-Jan-2011

جالب آن بود كه این مادر، فرزندانی در امریكا داشت كه  طبعا
امكان حضورشان در مراسم دفن نبود. به همین دلیل دو دانشجوی همدرس خود را
كه اهل مدینه بودند ـ یا كسانی را از طرف آنها - فرستادند و كل مراسم نماز و
فاتحه شب را كه در یكی از هتل ها برگزار شد، ضبط كردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark