محسن پزشکپور بنیان گذار حزب «پان ایرانیست» در گذشت
Radio Farda
06-Jan-2011

او هنگام مرگ 83 سال داشت و یک فرزند دختر از او باقی مانده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark