حکومت بحران زده روی نردبان لرزان قدرت
peiknet
05-Jan-2011 (one comment)

آنچه این روزها، سایت های حکومتی سعی می کنند با هیاهو، جانشین اخبار مربوط به مشکلاتی کنند که مردم با آنها دست به گریبان اند "درس خارج" آقای خامنه ایست. این خبر فعلا، با خبر پرهیاهوی چند روز پیش که بر محور دستگیری موسوی و کروبی دور می زند رقابت می
کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Good to know that even "peyknet"

by Roozbeh_Gilani on

Has noticed the crisis the islamist regime is in! 

"Personal business must yield to collective interest."