انتشار پیام های ممنوعه طرفداران موسوی و کروبی
peiknet
05-Jan-2011

روز گذشته، از نیمروز به بعد، سایت
"تابناک" قفل شد. البته ما حدس زده بودیم که آنها را تحت فشار
خواهند گذاشت تا "کامنت"های مطلب مربوط به پیام کروبی را حذف
کنند، اما ظاهرا کودتاچی ها چنان برآشفته شدند که سر را با
کلاهش بردند!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark