عقب نشینی حکومت در برابر کامیونداران اعتصابی جنوب
peiknet
05-Jan-2011

 باطلاع می رسانم که بزرگترین اعتصاب کشنده ها(تریلر) در
بندرعباس جریان داشت. براثر این اعتصاب پایانه های رجائی و
باهنر بندرعباس فلج شده است. این اعتصاب در اعتراض به حذف
یارانه گازوئیل آغاز شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark