آنچه مخالفان « عصر روشنگري» را متحد مي سازد
لوموند ديپلوماتيک / Zeev STERNHELL
04-Jan-2011

احترام به هويت هاي مختلف و فرهنگ آنها، بي اعتمادي به ايدئولوژي هاي
پيشرفت، انتقاد به خرد گرايي و ادعاي آن به جهانشمولي: همه اين ها مشخصات
حساسيت سياسي معاصررا تشکيل مي دهد که گاهي مشکل مي توان جاي آن را در صحنه
شطرنج سياسي مشخص کرد. اين جريان در قرن هيجدهم آغاز شد تا با بينش و
مفهوم فرد مستقل، به عنوان صاحب اختياروعامل انتخاب خويش که اساس و مبناي
دمکراسي است، مخالفت کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark