تقدیر ازاستاد ادیب برومند
www.jminews.com / JMI News
04-Jan-2011

ادیب برومند بی گمان از چهرهای ماندگار ملیون و جبهه ملی ایران است.او در حساس ترین زمان ممکن و در وقتی که جبهه ملی ایران زیر تیغ و فشار حکومت قرار داشت رهبری جبهه ملی ایران را بعهده گرفت و جبهه را ازگذرگاه های سخت در طول ۲۰ سال گذشته عبور داد تا به امروز که جبهه ملی ایران عمده ترین نیروی سکولار و دمکرات در داخل کشور است که شجاعانه از منافع ملی ایران دفاع میکند و با وجود تمام محدودیت ها و فشار ها قادر به حفظ تشکیلات و تشکیل جلسات منظم بوده است ٬ هرچند در این راه اعضای ارجمندش ،هزینه های بسیاری با زندان و تهدید پرداخت کرده اند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark