تصاویر: زنان خبرساز جهان در سال 2010
tabnak
03-Jan-2011

-میشل اوباما همسر رئیس جمهور امریکا. وی در این سال از سوی نشریه فوربس به عنوان بانفوذ ترین زن جهان انتخاب شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark