کانون نور!
peiknet
30-Dec-2010

این که دو جوانی که صورت خود را به شیشه جلوی
اتومبیل علی خامنه ای چسبانده اند، همان دو لبنانی
عضو سپاه قدس اند که در شب کودتای 22 خرداد به
ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران حمله
کردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark