وزیر دفاع آلمان رویای جانشینی چرچیل را دارد؟!
aayande / ترجمه رضا نافعی
30-Dec-2010
منظور آن جنگی است که از دیده ها دور مانده است.
یک جنگ استعماری که چرچیل در سایه جنگ جهانی دوم کرد و ارتباطی با جنگ ضد
هیتلری نداشت. جنگی که با سبعیت تمام  و خشونت باور ناپذیر علیه هند و جنبش
آزادی بخش آن روی داد. عنوان دوم کتاب مربوط به این جنگ “بی سر صدا” است:
“امپراتوری انگلیس و بلائی که در طول جنگ جهانی دوم برسر هند آورد >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark