نزاع انگلی ترین بخش های سرمایه داری، در قلب رژیم ولایت فقیه
tudehpartyiran.org
29-Dec-2010

فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع
حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه
بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت
مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون
تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر
کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه
است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark