ازدواج موقت به چه قیمتی؟
tebyan.net
29-Dec-2010 (one comment)

متعه برای مردانی که با بی نیاز بودن جنسی فقط برای هوس و تنوع طلبی خودش این کار را می کند مذمت شده است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

A reader's comment:

by comrade on

 

 

 

زنانی كه همسرانی دارند كه بیمارند چی؟یا همسرانی
دارند كه به آنها رسیدگی نمیكنند!همسرانی دارند كه دنبال هوس بازی هستند و
زنشان را راضی نمیكند چه؟ اسلام برای زنان چه تدبیری دارد؟ احساس زن نیاز
زن چه میشود؟ زن فقط باید همه ی نیازها احساسات و عواطف خود را در یك وظیفه
مادری خلاصه كند؟! یعنی لذت مادر بودن جای همه چی را میگیرد؟ جای تنهایی و
سركوب احساسات؟ چرا مردان تبصره و قانون دارند و زنان باید فقط بسوزند؟ کاش
جوابی بود

 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.