توصيه رهبر معظم انقلاب به اجتناب از غيبت و تهمت
kayhannews.ir
29-Dec-2010

خب، دوربين هم همين جور است.
فرض كنيد كه اگر چنانچه انسان يك خطايي را از كسي ديد، اين را رفت با
دوربين ثبت كرد، بعد آمد يك جايي نشان داد؛ اين هم همان است ديگر، چه فرقي
مي كند؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark