فرماندهی کودتای 22 خرداد دراختیار خامنه ای بوده و هست!
peiknet
28-Dec-2010

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق ومشاور بین الملل علی خامنه ای، مصاحبه ای مشروح با نشریه مثلث کرده و در آن، سخنان و مواضع علی خامنه ای در زمینه مسائل داخلی و خارجی را تکرار کرده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark