عسگری در زندان موساد به قتل رسید
tabnak
28-Dec-2010

منابع خبری رژیم صهیونیستی در خبری که بسرعت از روی خروجی این رسانه ها حذفشد از قتل 'علیرضا عسگری' در زندان 'عیالون' در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark