مخالفت مراجع مذهبی با آنچه تحت رهبری خامنه ای انجام میشود
peiknet
28-Dec-2010

در 48 ساعت گذشته و بدنبال ملاقات هائی که طی
روزها و هفته های گذشته خانواده زندانیان سیاسی با مراجع مذهبی
انجام داده و شرحی از فجایع جاری در زندان ها را به اطلاع آنها
رسانده اند، یکبار دیگر موضع گیری علیه بساطی که علی خامنه ای
و فرزندش مجتبی و شماری از فرماندهان سپاه و روحانیون باند بیت
رهبری در کشور بوجود آورده اند تشدید شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark