بزرگترین داغ برای ما ظلم بزرگی بود که به نظام اسلامی شد
tabnak
27-Dec-2010

روح الامینی با اشاره به اصرار لجوجانه سران فتنه بر تهمت تقلب گفت: ظلم بزرگتر از شهادت فرزند من، همین اتهام ها و تاراج دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در فتنه اخیر بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark