عامل ایرانی ترور "حریری" در "لامرد" فارس کشته شد!
peiknet
26-Dec-2010

این قتل در ارتباط
است با سفر اخیر امیرقطر به ایران و گفتگو محرمانه وی با علی
خامنه ای بر سر دادگاه ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق
لبنان.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark