سقوط تعداد مقلدان روحانیون حکومتی در قم
peiknet
26-Dec-2010

دکتر مهدی خزعلی، نتایج دو نظرسنجی را که از طریق وبسایت خود
انجام داده منتشر کرده است. بموجب این دو نظر سنجی، آیت الله
صانعی که شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه علیمه قم او را از
مرجعیت عزل کرده، در میان روحانیون صاحب نام قم، بالاترین مقلد
را اکنون دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark