ادعای عجیب تلویزیون دولتی آذربایجان
tabnak
26-Dec-2010

رئیس جمهوری آذربایجان رهبر 50 میلیون آذری زبان های جهان توصیف شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark