حمله فراكسيون در به درها به حزب خاك برسرها
kayhannews.ir
26-Dec-2010

فكر مي كنند مخالفان را
خرگير آورده اند كه رفسنجاني را پل پيروزي اپوزيسيون مي خوانند. همه اين
اراجيف به خاطر دلارهاي سبزي است كه به بعضي ها مي رسد...

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark