روسیه چه ایرانی را دوست دارد ؟
tabnak
26-Dec-2010

روسیه از محور شدن ایران در منطقه و تسلط غرب بر منطقه نگرانی استراتژیکی
دارد. لذا رفتارهای دوگانه روسیه در موضوعات منطقه ای و فرامنطقه ای نشان
دهنده نگاه روسیه به ایران و غرب به عنوان رقیب است راهبرد روسیه در این
راه، رقابت توام با مخالفت اقتضایی باغرب و ایران است .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark