اجراي مدل پوتين-مدوديف درايران ممكن نيست
tabnak
25-Dec-2010

اقتصادهای بزرگ دنیا قابل چشم پوشی نیستند. دفاع از حقوق کشور باید با یک
دیپلماسی بسیار ظریف و در عین حال جدی پیگیری شود تا ظرفیت بهره برداری از
ساختارهای بین المللی و اقتصادهای عمده جهان از دست نرود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark