وزیر اطلاعات: بر ایمیل ها تسلط داریم
tabnak
25-Dec-2010

اپوزیسیون یک جمعیت محدوددی است که سرویس‌ها سرمایه زیادی به آنها می‌دهند و
تنها پژواک زیادی دارند. تمام سرمایه‌گذاری سرویس‌ها این است که خودشان را
در اختیار اپوزیسیون قرار دهند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark