حذف یارانه ها، ایران را پیوند زد به بحران اقتصاد جهانی
aayande / ترجمه رضانافعی
25-Dec-2010

پیشنهاد کینز این بود که یک پول جهانی غیر وابسته  ایجاد شود بنام
“بانکُور”. ولی به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا که بیش از قدرت دیگر
کشور ها بود، پیشنهاد وایت، اقتصاد دان آمریکائی، پیروز و دلار بعنوان پول
جهانی پذیرفته شد. البته تعداد آراء آمریکا نیز در این تصمیم گیری موثر
بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark