حکومت آماده سرکوب
peiknet
25-Dec-2010با افزايش كسرى بودجه و همزمان با افزايش مصرف سوخت در كنار
فزونى مشكلات توليد، راهكارهاى تهران براى رهايى از بحران
بسيار محدود شده بود
.دو راه بيشتر وجود نداشت:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark