بدترین هدیه‌کریسمس دانشجویان‌ایتالیا+عکس
tabnak
25-Dec-2010

سنای ایتالیا با وجود اعتراضات دانشجویان ایتالیایی که منجر به درگیریهای
شدیدی هم شده بود طرح اصلاحاتی وزیر آموزش این کشور را به تصویب رساند تا
بدترین هدیه کریسمس به دانشجویان این کشور داده شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark