جفای فولاد خوزستان به روستای مجاور
tabnak
24-Dec-2010

روستای خیط در مجاورت شرکت فولاد خوزستان مورد بی مهری این شرکت قرار گرفته
ومواد الاینده آن به تمام منازل وزمینهای کشاورزی این روستا سرایت کرده
وموجب تخریب آنها گردیده به طوری که زندگی را برای مردم این روستا دشوار
کرده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark