تفاوت اتهام و جرم را یکنفر به دادستان یاد بدهد!
peiknet
23-Dec-2010

شیخ محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی و سخنگوی قوه قضائیه، که خود از متهمین بزرگ در جمهوری اسلامی است که در اولین چرخش قدرت در جمهوری اسلامی باتهام انواع جنایات و از جمله عضویت در ستاد کودتای 22 خرداد محاکمه خواهد شد، در یک نشست خبری درباره باصطلاح رهبران فتنه و همچنین معاون اول احمدی نژاد اظهار نظر کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark