جان اهل سنت به لبشان رسیده
peiknet
22-Dec-2010

امیر شیخ نشین قطر به ایران آمد و بازگشت. او که پس از پادشاه عربستان سعودی با نفوذترین سیاستمدار عرب خلیج فارس است و یک سر مذاکرات پیرامون اوضاع لبنان و فلسطین، برای هواخوری و احوال پرسی از احمدی نژاد و علی خامنه ای به ایران نیآمد. آ

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark