تصاویر:عابر‌بانك‌هاي كوهدشت پس‌ازهدفمندی
tabnak
22-Dec-2010

پس از اجراي طرح هدفمندی یارانه‌ها، مردم كوهدشت لرستان به سراغ عابر‌بانك‌هاي شهر رفتند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark