بيچاره جنبشي كه سكينه و شهلا پرچم آن باشند !
kayhannews.ir
22-Dec-2010

محافل ضدانقلاب از اينكه متهمان فاسدالاخلاق و قاتلي چون «سكينه- م» و «شهلا- ج» تبديل به پرچم جنبش سبز در خارج كشور و در رسانه هاي غربي شده اند نگران و گله مند هستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark