فصل تازه ای در روزنامه نگاری
aayande / ترجمه رضا نافعی
22-Dec-2010

از اندونزی تا آلمان، از چین تا مسکو و از تهران تا واشنگتن بحث بر سر ویکی
لیکس است. حکومت ها با افشاگری های آن مخالفند. برخی افشاگریها را با این
سبک و سیاق نادرست می دانند و بسیاری آنرا به این شکل یا بصورتی دیگر وظیفه
ملی  خواستاران حکومت  مردم بر مردم  می شمارند و کسانی آن را زمینه ساز
کار روزنامه نگاران کهنه کار، که مهمترین وظیفه آنها، بعنوان “رکن چهارم”
نظارت بر اجرای قانون است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark