بازداشت 3 آذربایجانی و یک ایرانی با 20 میلیون دلار
peiknet
21-Dec-2010

خبرگزاری ریانویستی ضمن انتشار این خبر، اضافه کرد که این چهار
تن که روز سه شنبه در فرودگاه بازداشت شدند مبلغ کشف شده را در
چمدان ها و کوله پشتی های خود جاسازی کرده بودند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark