تصاویر: زلزله در استان کرمان
tabnak
21-Dec-2010

زمین لرزه شب گذشته، روستاي چاه قنبر ريگان واقع در استان کرمان را ویران کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark