شاید از ایران آغاز شود اما در محدوده ایران باقی نخواهد ماند
راه توده / ترجمه س. ابراهیم بیگی
20-Dec-2010

بخش سوم از گفتگوی میشل شوسودفسگی با فیدل کاسترو را در این
شماره راه توده می خوانید. دو بخش اول و دوم را می توانید در
شماره های 295 و296 راه توده پیگیری کنید.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark