کاسه کوزه ها سر امام زمان شکسته می شود!
peiknet
20-Dec-2010

حکومت کودتائی و
فاقد مشروعیت زمینی و مردمی، برای توجیه اقدامات و تصمیماتش
روز به روز بیشتر به امام زمان و خرافات مذهبی و پیام های غیبی
متوسل می شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark