ناگفته یی از آخرین دیدار دیپلماتیک متکی
tabnak
19-Dec-2010

یک منبع آگاه جزئیاتی از جلسه میان منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران و
عبدالله واد رئیس جمهوری سنگال را در اختیار ایران دیپلماتیک قرار داد. 

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark