موسسه موسیقی ملی تاسیس شد
tabnak
19-Dec-2010

از تیرماه امسال به این نتیجه رسیدیم که به منظور بازگشایی این ارکستر بیش
از هرعنوانی باید شورای فنی ارکستر تشکیل شود و زمانی که از اساتید موسیقی
دعوت به همکاری کردیم با کمال میل پذیرفتند و من در اینجا اعتراف می کنم
که فکر نمی کردم 4 استادی که در اولویت انتخاب ما بودند دعوت وزارت ارشاد
را بپذیرند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark