مقام معظم بی وقفه مرفین مصرف می کند
peiknet
19-Dec-2010
بخش مهمی از اسناد ویکی لیکس، مربوط به اطلاعاتی است که امریکا از کانال های مختلف درباره فرماندهان سپاه، بیت رهبری، خامنه ای و فرزندان او جمع کرده است. از جمله سند زیر: >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark